آموزش


اداره آموزش

 

 

مسول اداره آموزش پردیس ۲ :  خانم میترا پاک

۳۳۲۲۲۰۱۴

 

کارشناس گروه های آموزشی

 

دانشکده

مهندسی

مریم رضایی

۳۳۲۲۲۰۱۴

بین الملل چابهار

علوم پایه

میترا پاک

۳۳۲۲۲۰۱۴

ریاضی

هنر

مدیریت و حسابداری

معصومه حق نظری

۳۳۲۲۲۰۱۴

آموزش های الکترونیکی (مجازی)

سمیرا رحیمی

۳۱۱۳۶۸۵۸

علوم تربیتی وروانشناسی

شیرین علی نژاد

۳۳۲۲۲۰۱۴

ادبیات

جغرافیا

الهیات

...
 

مسئول دفتر پردیس

ساناز  پاریزی

۳۱۱۳۶۳۱۳

کارشناس امور اداری

سمیه سارانی

۳۱۱۳۶۳۱۳

کارکنان