آموزش


اداره آموزش

 

 

 

 


 

کارکنان

سمیه خوشدل هاشمی
سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس: 05431136387

مریم رضائی
سمت: مسئول آموزش

شماره تماس:05431136313

سمیه سارانی
سمت: کارشناس آموزشی و کمیسیون موارد خاص