ماشین های الکتریکی


ماشین های الکتریکی

 

در این آزمایشگاه، آزمایش های مختلفی در ارتباط با ماشین های الکتریکی شامل موتور ها و ژنراتورهای جریان مستقیم و متناوب و ترانسفورماتور های تک فاز و سه فاز انجام می شود که دانشجویان پس از انجام آزمایشها با ماشین های الکتریکی مورد استفاده در صنعت آشنا می شوند.

 

 

آزمایش ها 
۱- ژنراتور جریان مستقیم
۲- موتورهای جریان مستقیم
۳- ترانسفورماتورهای تک فاز و سه فاز

4- موتور القایی قفسه سنجابی
5- موتور القایی رتور سیم پیچی شده
6- موتور سنکرون
7- ژنراتور سنکرون
8- موتور یونیورسال
9- موتور تکفاز القایی با راه انداز خازنی

10- موتور دافعه