الکترونیک 1، 2 و 3


الکترونیک 1، 2 و 3

آزمایشگاه الکترونیک 1

 

 

 


آزمایش ها
۱- آشنايي با انواع ديودهاي نيمه هادي و منحني مشخصه آنها
۲- آناليز و طراحي يکسو کننده هاي ديودي در شارژر ومنبع تغذيه
۳- آناليز و طراحي مدارهاي تثبيت کننده هاي زنري
۴- آناليز و طراحي برش دهنده هاي ديودي
۵- آناليز و طراحي مدارهاي جهش دهنده، چند برابر کننده دامنه و.... و تعیین پارامترهای آن
۶- اندازه گيري مشخصه هاي ترانزيستور 
۷- بررسي مدارهاي باياس ترانزيستور و بررسي پايداري آنهاآزمايش
۸- بررسي ومقايسه تقويت کننده هاي يک طبقه
۹- طراحي انواع تقويت کننده هاي اميتر مشترک
۱۰- اندازه گيري مشخصه هاي ترانزيستور
۱۱- بررسي مدارهاي تقويت کننده

 


آزمایشگاه الکترونیک۲

 

آزمایش ها
1- آشنایی با FET و اندازه گيري پارامترهاي آن  
۲- آشنايي با تقويت کننده هاي فيدبک
۳- تقويت کننده هاي توان (صوتي)
۴- تقويت کننده هاي ديفرانسيل
۵- آشنايي با تقويت کننده هاي عملياتي،اندازه گيري پارامترهاي مهم آن و بررسي کاربردهاي اين تقويت کننده در مدارهاي مقايسه کننده
۶- آشنايي با کاربردهاي OP-AMP 

 

 

آزمایشگاه الکترونیک۳

 

آزمایش ها
۱- اندازه گیری مشخصات تقویت کننده های عملیاتی
۲- کاربردهای خطی تقویت کننده های عملیاتی
۳- کاربردهای غیر خطی تقویت کننده های عملیاتی
۴- بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده امیتر مشترک و فیدبک منفی
۵- بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده بیس مشترک و کلکتور مشترک
۶- طراحی تقویت کننده های باند وسیع
۷- نوسانهای سینوسی