مدیریت


مدیریت

مرضیه اسفندیاری
رئیس دانشکده
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1393 1401
ابراهیم مرادی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1391 1402
حامد آرامش
مدیر گروه
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1396 1402
محمد قاسمی
مدیر گروه
محمد قاسمی
m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1401
علی اصغر تباوار
مدیر گروه
علی اصغر تباوار
ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1393 1398
مهدی فغانی
مدیر گروه
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1402