مدیریت


مدیریت

مرضیه اسفندیاری
رئیس دانشکده
مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1393 1397
ابراهیم مرادی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1391 1397
سیدعلیقلی روشن
مدیر گروه
سیدعلیقلی روشن
asr@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1400
مهدی فغانی
مدیر گروه
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1399
مهیم تاش
مدیر گروه
مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1398
زهرا وظیفه
مدیر گروه
زهرا وظیفه
zahravazife@gmail.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1390 1398