کتب چاپ شده


کتب چاپ شده

کتابهای چاپ شده در سال 1395-1394

1- مدیریت در ایران با رویکرد حکمرانی الکترونیک ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور)

2- سیستم های اطلاعات مدیریت ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

3- دولت سیار( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

کتابهای چاپ شده در سال 1396

1- معماری سازمانی (مولف : آقای دکتر نورمحمد یعقوبی)
2- کسب و کار الکترونیک ( مولف : آقای دکتر نور محمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور)
3- مدیریت دانش در بخش دولتی(مولف: آقای دکتر نورمحمد یعقوبی )

4-روش تحقیق( مولف: آقای دکتر نورمحمد یعقوبی)

5-  صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی

مولف: حمیرا افشون، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تعداد کتب تالیفی چاپ شده از 2018 الی 2020

تعداد کتب تالیفی چاپ شده در سال 2018 :  8 عدد

تعداد کتب تالیفی چاپ شده در سال 2019 : 4 عدد 

تعداد کتب تالیفی چاپ شده در سال 2020:  4 عدد