اعضای هیأت علمی


هیات علمی

سیدمهدی حسینی
مدیر گروه
سیدمهدی حسینی
hosseini@eco.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1392 1400
مهدی صفدری
مهدی صفدری
mahdalis@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1382 1400
محمود هاشمی تبار
محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم زیست محیطی و كشاورزی پایدار
استادیار
1383 1400
علی سردارشهركی
علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1389 1401
امیر دادرس مقدم
امیر دادرس مقدم
amdadras@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1387 1401
ابراهیم مرادی
ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1391 1401