دانشجویان پژوهشگر برتر


دانشجویان پژوهشگر برتر

دانشجوی پژوهشگر برتر سال 1400: 

خانم فرحناز آهنگ _ دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی 

دانشجوی پژوهشگر برتر سال 1399:

آقای احسان نامدار جویمی ، دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی _ پژوهشگر برتر در جشنواره پروفسور حسابی

دانشجوی پژوهشگر برتر سال97-96

1-  آقای عبدالباسط مرادزاده به عنوان دانشجوی پژوهشگر برتر در مقطع دکتری 

دانشجوی پژوهشگر برتر سال 96-95

2- آقای مجید هاتفی مجومرد، دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی- گرایش اقتصاد نظری