برترین های پژوهش و فناوری دانشکده


برترین های پژوهش و فناوری دانشکده

  پژوهشگر برتر شاخه علمی در سال 1401:

 •  آقای دکتر نورمحمد یعقوبی

پژوهشگر برتر دانشکده سال 1401

 •  آقای دکتر نورمحمد یعقوبی

 

پژوهشگران برتر گروه های آموزشی:سال 1401

پژوهشگر برتر گروه مدیریت :  آقای دکتر حبیب ا...سالارزهی

پژوهشگر برتر گروه کشاورزی:  آقای دکتر ابراهیم مرادی

پژوهشگر برتر گروه حسابداری: آقای دکتر مهدی فغانی

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد: آقای دکتر رمضان حسین زاده

پژوهشگر برتر گروه کارآفرینی: خانم دکتر عالمه کیخا

 

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد سال 1400 :

 • آقای دکتر علی سردار شهرکی :گروه اقتصاد کشاورزی

     پژوهشگران برتر گروه آموزشی سال 1400:

 • آقای دکتر سید مهدی حسینی : گروه اقتصاد کشاورزی
 • آقای دکتر مهیم شهیکی تاش : گروه کارآفرینی 

      کارآفرین برتر  دانشکده در سال 1400: 

 •   آقای دکتر سید مهدی حسینی _ منتخب کمیته فناوری دانشگاه 

     هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال 1400: 

 • خانم دکتر مرضیه اسفندیاری

     اساتید راهنمای پارسای تقاضا محور در سال 1400:

 •  آقای دکتر ابراهیم  مرادی : استاد راهنمای پارسای تقاضا محور  رساله دکتری خانم زهرا غفاری مقدم 
 •  آقای دکتر علی سردار شهرکی: استاد راهنمای پارسای تقاضا محور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بهزاد رخشانی

     پژوهشگران برتر دانشجویی در سال 1400:

 •    خانم فرحناز آهنگ _ دانشجوی مقطع دکتری رشته مدیریت دولتی 

       پژوهشگران برتر سال 1399 :

 • آقای دکتر نظر دهمرده به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • آقای دکتر حامد آرامش به عنوان پژوهشگر برتر گروه کارآفرینی
 • آقای  دکتر علی سردار شهرکی                            گروه اقتصاد کشاورزی
 • خانم دکتر مرضیه اسفندیاری                           گروه اقتصاد
 • آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی                          گروه مدیریت

پژوهشگر برتردانشجویی:

 • خانم ندا علی احمدی از گروه اقتصاد

پژوهشگران برتردانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 97-96

 •  آقای دکتر جواد شهرکی _ پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد
 •  آقای دکتر عبدالعلی کشته گر پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 96-95

 •  آقای دکتر نورمحمد یعقوبی _ پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی - پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی
 • آقای دکتر احمد ناصری - پژوهشگر برتر گروه آموزشی حسابداری

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

 • آقای دکتر محمد نبی شهیکی - پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • آقای دکتر غلامرضا زمانیان - پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی
 • آقای دکتر باقر کرد - پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی