برترین های پژوهش و فناوری دانشکده


برترین های پژوهش و فناوری دانشکده

پژوهشگران برتردانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 97-96

1 _ آقای دکتر جواد شهرکی _ پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر عبدالعلی کشته گر پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 96-95

1- آقای دکتر نورمحمد یعقوبی _ پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی - پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی

3 -آقای دکتر احمد ناصری - پژوهشگر برتر گروه آموزشی حسابداری

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

1- آقای دکتر محمد نبی شهیکی - پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر غلامرضا زمانیان - پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی

3- آقای دکتر باقر کرد - پژوهشگر برتر گروه آموزشی مدیریت دولتی