رشته گرایش‌ها


رشته گرایش‌ها

رشته گرایش های دانشکده مدیریت 

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

اقتصاد

اقتصاد کشاورزی ، بازرگانی ، صنعتی از سال 1396 منسوخ شده و " اقتصاد" جایگزین شده

علوم اقتصادی _ اقتصاد شهری و منطقه ای

علوم اقتصادی _ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم اقتصادی _ اقتصاد انرژی

علوم اقتصادی _اقتصاد نظری

 

 

 

علوم اقتصادی_

علوم اقتصادی _ اقتصاد شهری و منطقه ای

علوم اقتصادی _ توسعه ی اقتصادی

علوم اقتصادی بخش عمومی

علوم اقتصادی _ اقتصاد مالی

علوم اقتصادی_پولی

علوم اقتصادی_ منابع

علوم اقتصادی_ بین الملل

------

اقتصاد کشاورزی_ گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

اقتصاد کشاورزی _ گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

اقتصاد کشاورزی _گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی_ گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

اقتصاد کشاورزی _ گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

اقتصاد کشاورزی _گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

حسابداری

حسابداری

 
مدیریت دولتی

مدیریت دولتی _ توسعه منابع انسانی

مدیریت دولتی _ خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی_ مدیریت تحول

مدیریت دولتی_ رفتار سازمانی

مدیریت دولتی_ مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت دولتی  _ تصمیم گیری و خط مشی گذاری

مدیریت دولتی _منابع انسانی

مدیریت دولتی _ رفتار سازمانی

مدیریت مالی ------- مالی _ مهندسی مالی
-----------------

مدیریت بازرگانی_ بازاریابی

مدیریت بازرگانی_ تجارت الکترونیکی

 

-----------

 

کسب و کار الکترونیک کوچک

 


 

 


 

 

--------- ---------------
-------

کارآفرینی_

کارآفرینی_ توسعه

کارآفرینی _ بین الملل

کارآفرینی _ سازمانی

کارآفرینی_ کسب و کار جدید

کارآفرینی_ گردشگری

کارآفرینی_ کسب و کار الکترونیکی

کارآفرینی_ فناوری

--------