ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

ارتباط با دانشکده:

مدیریت دانشکده : 05431136785

معاون آموزشی دانشکده: 05431136774

مدیر گروه مدیریت دولتی: 05431136266

مدیرگروه حسابداری: 05431136771

مدیرگروه مدیریت مالی و بازرگانی : 05431136775

مدیرگروه اقتصاد کشاورزی: 05431136873

مدیرگروه کارآفرینی : 05431136840

رئیس دفتر دانشکده : 05431136781

رئیس آموزش دانشکده : 05431136777

رئیس امور عمومی دانشکده : 05431136772