مقالات منتشره


مقالات منتشره

آمار مقالات دانشکده در سال های 2018 الی 2020:

عنوان فعالیت

 سال 2018

          سال 2019

سال 2020

تعداد مقالات  Q1

----

1

-----

تعداد مقالات JCR (بدون احتساب Q1 )

 

1

 

1

 

2

تعداد مقالات Scopus (بدون احتساب JCR )

 

 

10

 

 

17

 

11

تعداد مقالات  ISC و علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین( بدون احتساب موارد قبلی)

 

 

 

 

97

 

 

117

 

87