پژوهش و فناوری


پژوهش


گزارش عملکرد پژوهشی در سال 97-96:

مجلات در حال انتشار:

1- فصلنامه علمی پژوهشی " پژوهش های مدیریت عمومی"

ISSN: 2008-2959

مدیر مسئول: دکتر بدر الدین اورعی یزدانی

سردبیر:دکتر عادل آذر

این نشریه در پایگاه "ایران ژورنال" نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی نمایه می شود.

2- فصلنامهIenternational Journal of Business and Development Studies

ISSN: 2008- 448X

مدیران مسئول :

Charles Harvi   دانشگاه ولنگوک - دکتر احمد اکبری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

مدیران اجرایی: Faridah Haj Hasan  ، دانشگاه مالزی - مصیب پهلوانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

Indexing: ISC Master Journals List

کتابهای چاپ شده در سال 95-94

1- مدیریت در ایران با رویکرد حکمرانی الکترونیک ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور)

2- سیستم های اطلاعات مدیریت ( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

3- دولت سیار( مترجم: مولف: دکتر نورمحمد یعقوبی)

مجلات در حال انتشار:

1- فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های مدیریت عمومی"

ISSN:2008-2959

مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

سر دبیر : دکتر عادل آذر

مدیر اجرایی: دکتر نورمحمدیعقوبی

* این نشریه در پایگاه " ایران ژورنال " نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی نمایه می شود.

2- فصلنامه International Journal Of Business and Development Studies

ISSN: 2008-448x

مدیران مسئول :

Charles Harvie دانشگاه ولنگوک - دکتر احمد اکبری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیران اجرایی: Faridah Haj Hasan ، دانشگاه مالزی - مصیب پهلوانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

رتبه نشریه : علمی پژوهشی

Indexing: ISC Master Journals list

3- فصلنامه چشم انداز حسابداری و حسابرسی

مدیر مسئول : دکتر احمد ناصری

سر دبیر : محمد عرب مازار یزدی

مدیر اجرایی: دکتر احمد پیفه

رتبه نشریه : علمی پژوهشی:

کتابهای چاپ شده در سال جاری(96)

1- معماری سازمانی
  مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

2- کسب و کار الکترونیک
  مولف:دکتر نور محمد یعقوبی با همکاری جمعی اساتید کشور  

3- مدیریت دانش در بخش دولتی
مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

4- روش تحقیق
 مولف:دکتر نورمحمد یعقوبی

5-  صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی

مولف: حمیرا افشون، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی