امور عمومی


امور عمومی

رئیس اداره ی امور عمومی دانشکده :

آقای محمود بارنامه

تماس: 05431136772

شرح وظایف رئیس اداره ی امور عمومی دانشکده :

_ دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

_ تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

_ برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

_ نظارت بر امور ساختمانی و محوطه سازی دانشکده

_نظارت بر حسن اجرای عملکرد واحد تاسیسات

_ انتقال درخواست های تجهیزات و امکانات آموزشی و نیازهای لوازم اداری و مصرفی کلی در دانشکده

_هماهنگی برنامه های دانشجویی در سطح تشکل ها ، پشتیبانی از مراسمات دانشجویی با هماهنگی مسئولین دانشجویی و فرهنگی دانشکده

_ امور مربوط به ماموریت ها ، مرخصی و پاس پرسنل اداری

_ پیگیری کلیه قراردادهای دانشکده

_ انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام می گردد.