اساتید پژوهشگر برتر


اساتید پژوهشگر برتر

پژوهشگران برتر  دانشکده مدیریت و اقتصاد سال 14000:

آقای دکتر علی سردار شهرکی : گروه اقتصاد کشاورزی

پژوهشگران برتر گروه های آموزشی دانشکده :

آقای دکتر سید مهدی حسینی : گروه اقتصاد کشاورزی

آقای دکتر مهیم شهیکی تاش : گروه کارآفرینی

پژوهشگران برتر سال 97-96

1- جناب آقای دکتر جواد شهرکی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- جناب آقای دکتر عبدالعلی کشته گر به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 96-95

1- دکتر نورمحمد یعقوبی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی  پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2-  دکتر حبیب ا... سالارزهی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی

3- دکتر احمد ناصری، عضو هیت علمی گروه حسابداری  پژوهشگر برتر گروه حسابداری

پژوهشگران برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد در سال 95-94

1- آقای دکتر محمد نبی شهیکی تاش ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد

2- آقای دکتر غلامرضا زمانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم اقتصادی

3- آقای دکتر باقر کرد ، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر گروه مدیریت دولتی