اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

احمد اكبری

احمد اكبری
akbari@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1376 1398
نظر دهمرده قلعه نو

نظر دهمرده قلعه نو
nazar@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1375 1400
محمدنبی شهیكی تاش

محمدنبی شهیكی تاش
mohammad_tash@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1383 1401
امین رضا كمالیان

امین رضا كمالیان
kamalian@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1384 1400
نورمحمد یعقوبی

نورمحمد یعقوبی
yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استاد
1382 1400
مرضیه اسفندیاری

مرضیه اسفندیاری
m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1393 1401
مصیب پهلوانی

مصیب پهلوانی
pahlavani@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1377 1400
غلامرضا زمانیان

غلامرضا زمانیان
zamanian@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1380 1401
حبیب ا... سالارزهی

حبیب ا... سالارزهی
salarzehi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1387 1400
علی سردارشهركی

علی سردارشهركی
a.s.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1402
جواد شهركی

جواد شهركی
j.shahraki@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1377 1400
مهدی صفدری

مهدی صفدری
mahdalis@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1382 1400
محمد قاسمی

محمد قاسمی
m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1389 1401
باقر كرد

باقر كرد
baqerkord@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1387 1400
عبدالعلی كشته گر

عبدالعلی كشته گر
alikeshtegar@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1387 1400
ابراهیم مرادی

ابراهیم مرادی
eb_moradi@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1391 1402
حامد آرامش

حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1396 1402
رضا اشرف گنجویی

رضا اشرف گنجویی
reza_ash@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
عبدالمجید ایمانی

عبدالمجید ایمانی
imani@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1400
احمد پیفه

احمد پیفه
pifeh@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1384 1402
مهیم تاش

مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1401
علی اصغر تباوار

علی اصغر تباوار
ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1393 1398
رمضان حسین زاده

رمضان حسین زاده
ra.hosseinzadeh@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1393 1401
امیر دادرس مقدم

امیر دادرس مقدم
amdadras@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1387 1401
غلامرضا رضایی

غلامرضا رضایی
rezaac.1990@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1398 1400
مهدی زیودار

مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1386 1402
مهدی فغانی

مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1402
عالمه كیخا

عالمه كیخا
aleme.keikha@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1395 1403
مصطفی كیخای فرزانه

مصطفی كیخای فرزانه
mostafa.farzane@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
فردین منصوری

فردین منصوری
f.mansouri@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1385 1400
احمد ناصری

احمد ناصری
nasseri@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1389 1399
زهرا وظیفه

زهرا وظیفه
vazife@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1390 1401
محمود هاشمی تبار

محمود هاشمی تبار
mhashemi@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1383 1400
احمدرضا سرگلزهی

احمدرضا سرگلزهی
arsargolzehi@iran.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
مربی
1397 1397
مسلم سعیدی گراغانی

مسلم سعیدی گراغانی
acc.moslem@yahoo.com
دانشکده مدیریت و اقتصاد
مربی