امور آموزشی


امور آموزشی

معاون آموزشی دانشکده : آقای دکتر ابراهیم مرادی

 

رئیس واحدآموزش دانشکده : سرکار خانم حوا جان آبادی

 

اهم فعالیت های امور آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد :

_  توسعه گرایش های کارشناسی ارشد

_ برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده در راستای بهبود کیفی آموزش و رفع مشکلات گروه های آموزشی

_ اهتمام بر اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و قوانین آموزشی

_برنامه ریزی جهت بهبود سطح کیفی فعالیتهای آموزشی

_ همکاری با ریاست دانشکده جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی

_ شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشکده ،

 

تقویم آموزشی: