کارکنان


کارکنان

رئیس اداره امور عمومی دانشکده :

آقای محمود بارنامه 

کارکنان حوزه ریاست دانشکده:

خانم  لیلا اصلی :  رئیس دفتر حوزه ریاست دانشکده _

خانم  فاطمه سرحدی : کارشناس ممیزی و فناوری دانشکده

خانم معصومه قنبری: کارشناس مجله دانشکده

آقای محمد راشکی : کارشناس مالی و حسابداری دانشکده

 کارکنان حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده:

خانم حوا جان آبادی: رئیس آموزش دانشکده

خانم فریبا اسماعیلی : کارشناس گروه کارآفرینی

خانم طاهره فلاحتی : کارشناس گروه علوم اقتصادی

خانم شهربانو گنجعلی: کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم اقتصادی

خانم مرجان شاپوریان : کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی

خانم آمنه سبحانی زاده : کارشناس گروه مدیریت دولتی

آقای محمد میرشکاری: کارشناس گروه حسابداری

خانم مریم راشکی : کارشناس مجله دانشکده

خانم غزال زائرمیری: کارشناس پژوهشی دانشکده

خانم مریم پیری_ کارشناس پردیس دانشکده

سایر کارکنان:

آقای محمد قاسمی 

آقای عبادی پور

خانم سپیده ریگی

آقای طاهری