کارکنان


کارکنان

آقای محمود بارنامه
سمت: رئیس اداره امور عمومی دانشکده _تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات_ تماس: 05431136772
خانم لیلا اصلی
سمت: رئیس دفتر ریاست دانشکده _حوزه ریاست دانشکده_ تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات_ تماس: 05431136781
خانم فاطمه سرحدی
سمت: کارشناس فناوری و ممیزی دانشکده _ حوزه ریاست دانشکده _ تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات _تماس: 05431136842
آقای محمدرضا راشکی
سمت: کارشناس مالی دانشکده _ حوزه ریاست دانشکده _تخصص: کارشناسی مدیریت بازرگانی تماس: 05416783
خانم حوا جان آبادی
سمت: رئیس اداره آموزش دانشکده _ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی ارشد پژوهش هنر _تماس: 05431136777
خانم فریبا اسماعیلی
سمت: کارشناس گروه کارآفرینی_ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی _ تماس: 05431136842
خانم شهربانو گنجعلی
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه علوم اقتصادی_ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات_ تماس: 05431136872
خانم آمنه سبحانی زاده
سمت: کارشناس گروه مدیریت دولتی_حوزه معاونت آموزشی دانشکده _تخصص: کارشناسی ارشد جغرافیا_تماس: 05431136782
خانم طاهره فلاحتی
سمت: کارشناس گروه علوم اقتصادی_ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی ادبیات فارسی تماس: 05431136786
خانم مریم پیری
سمت: کارشناس پردیس دانشکده _حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی حقوق_تماس:05431136779
خانم رمرودی
سمت: کارشناس گروه مدیریت مالی_بازرگانی_ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع _ تماس: 05431136871
آقای محمد میرشکاری
سمت: کارشناس گروه حسابداری_ حوزه معاونت آموزشی دانشکده _ تخصص: کارشناسی ارشد اقتصاد _ تماس: 05431136780
خانم غزال زائر میری
سمت: کارشناس پژوهشی دانشکده _ حوزه پژوهشی _ تخصص: کارشناسی ارشد زبان انگلیسی_ تماس: 05431136778
خانم مریم راشکی
سمت: کارشناس مجله _ حوزه معاونت پژوهشی دانشکده_ تخصص: دکتری مدیریت دولتی_ تماس:05431136784
خانم معصومه قنبری
سمت: کارشناس مجله دانشکده_ حوزه معاونت پژوهشی_ تخصص: کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات _ تماس: 05431136778