امکانات


امکانات

در حال حاضر دانشکده دارای یک تالار معراج، نمازخانه خواهران و برادران ،  انبار دانشکده،  امور عمومی ، مرکز کامپیوتر ویژه دانشجویان مقطع دکتری و سالن کنفرانس مجهز به

سیستم ویدئو کنفرانس و چندین کلاس مجهز به سیستم VideoProjection  و انجمن  گروههای آموزشی می باشد.