اعضای هیأت علمی


هیات علمی

علی اصغر تباوار
مدیر گروه
علی اصغر تباوار
ali.a.t@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1393 1398
زهرا وظیفه
زهرا وظیفه
vazife@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1390 1401