مجلات علمی دانشکده


مجلات علمی دانشکده

 

عنوان نشریه :پژوهش های مدیریت

 درجه علمی: علمی پژوهشی

 زمینه: مدیریت

 زبان اصلی: فارسی

 زبان دوم : انگلیسی

 صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مدیر مسئول: دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

 سر دبیر: دکتر نورمحمد یعقوبی

 تارگاه : https://jmr.usb.ac.ir/

نوع نشریه : فصلنامه

 

 

عنوان نشریه: اقتصاد باثبات و توسعه پایدار

 توالی انتشار:  فصلنامه

 زبان نشریه: فارسی ( چکیده مبسوط انگلیسی)

 نوع انتشار:   چاپی و الکترونیکی

 ناشر:  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 صاحب امتیاز : دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مدیر مسئول : دکتر مرضیه اسفندیاری

 سر دبیر : دکتر نظر دهمرده

 ایمیل مجله : SEDJ@usb.ac.ir

 تارگاه:https://sedj.usb.ac.ir/

 

  

 

           Publisher
University of Sistan and Balouchestan 
      Print ISS
   2008-448X
Online ISSN
2538-3310 

https://ijbds.usb.ac.ir/

 

Publisher
University of Sistan and Baluchestan
Editor-in-Chief
Dr. A. Akbari
Managing Editor
Dr. M.Safdari
Deputy Editor
Dr. M.Hashemi Tabar
Executive Manager
Dr. A. Sardar Shahraki

https://eka.usb.ac.ir/

 

::