اعضای هیأت علمی


هیات علمی

احمد پیفه
احمد پیفه
pifeh@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1384 1402
غلامرضا رضایی
غلامرضا رضایی
rezaac.1990@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1398 1400
رامین زراعتگری
رامین زراعتگری
ramin@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1401
مهدی فغانی
مدیر گروه
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1402
فردین منصوری
فردین منصوری
f.mansouri@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1385 1400
احمد ناصری
احمد ناصری
nasseri@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1389 1399