اعضای هیأت علمی


هیات علمی

احمد پیفه
احمد پیفه
pifeh@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1384 1399
رامین زراعتگری
رامین زراعتگری
ramin@acc.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1394
مهدی فغانی
مدیر گروه
مهدی فغانی
faghani@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1399
فردین منصوری
فردین منصوری
fm_mansor@yahoo.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1385 1396
احمد ناصری
احمد ناصری
nasseri@acc.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1389 1397