آموزش


آموزش

اهم فعالیتهای آموزشی گروه اقتصاد کشاورزی:

- تنظیم برنامه آموزشی در هر نیمسال تحصیلی

- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان و رفع مشکلات آموزشی آنها

- بررسی انتخاب واحد دانشجویان در  ابتدای هر نیمسال  و رفع اشکالات پیش آمده

- تنظیم قرار دادهای حق التدریس اساتید مدعو

- اطلاع رسانی برنامه امتحانی اساتید و تعیین مدیر حوزه امتحانات

-برنامه ریزی و برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی 

 -بررسی وضعیت دانشجویان کمیسیونی و ارجاع به کمیسیون موارد خاص