اعضای هیأت علمی


اعضای هیأت علمی

عبدالمجید ایمانی
عبدالمجید ایمانی
imani@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1400
سیدعلیقلی روشن
مدیر گروه
سیدعلیقلی روشن
asr@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1400
حبیب ا... سالارزهی
حبیب ا... سالارزهی
salarzehi@gmail.com
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1400
محمد قاسمی
محمد قاسمی
m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1389 1397
باقر كرد
باقر كرد
baqerkord@yahoo.co.uk
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1400
عبدالعلی كشته گر
عبدالعلی كشته گر
alikeshtegar@yahoo.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
دانشیار
1387 1400
امین رضا كمالیان
امین رضا كمالیان
kamalian2010@gmail.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استاد
1384 1400
زهرا وظیفه
زهرا وظیفه
zahravazife@gmail.com
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1390 1399
نورمحمد یعقوبی
رئیس دانشکده
نورمحمد یعقوبی
yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استاد
1382 1400