اعضای هیأت علمی


هیات علمی

حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1396 1402
مهیم تاش
مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1394 1401
مهدی زیودار
مدیر گروه
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1386 1402
عالمه كیخا
عالمه كیخا
aleme.keikha@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار
1395 1403
مصطفی كیخای فرزانه
مصطفی كیخای فرزانه
mostafa.farzane@entp.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
استادیار