اعضای هیأت علمی


هیات علمی

مهیم شیهكی تاش
مدیر گروه
مهیم شیهكی تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1398
حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
مهدی زیودار
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1386 1398