اعضای هیأت علمی


هیات علمی

مهیم تاش
مدیر گروه
مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1398
حامد آرامش
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1399
مهدی زیودار
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1386 1400
عالمه كیخا
عالمه كیخا
aleme.keikha@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1395 1400