اعضای هیأت علمی


هیات علمی

حامد آرامش
مدیر گروه
حامد آرامش
ham_aramesh@eco.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1396 1400
مهیم تاش
مهیم تاش
mohimtash@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1394 1400
مهدی زیودار
مهدی زیودار
mehdizivdar@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1386 1401
عالمه كیخا
عالمه كیخا
aleme.keikha@entp.usb.ac.ir
دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری
استادیار
1395 1401