مولفین برتر کتب علمی

مولفین برتر دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 * تالیف و ترجمه حداقل دو کتاب علمی تخصصی با آرم دانشگاه سیستان و بلوچستان (داشتن حداقل یک تالیف الزامی است)

ردیف

نام و نام خانوادگی ( مولفین /مترجمین )

عنوان کتاب

نوع

سال

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی ، رویا شاکری

معماری سازمانی

تالیف

1394

2

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی، رویاشاکری

دولت سیار

تالیف

1394

3

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی ، مریم راشکی ، زهرا همت ، صفورا داود جلفایی

رایانش ابری

تالیف

1394

4

آقای دکتر نور محمد یعقوبی، یحیوی ، قره باغ ، حسین روحی

بیمه های گروهی و تکنیک

تالیف

1393

5

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت ارتباط با مشتری

تالیف

1390

6

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دانش در بخش دولتی

تالیف

1389

7

آقای دکتر نورمحمد یعقوبی، سید محمد خاکسار ، امین قره چاهی

کسب و کار اکترونیکی

تالیف

1389

8

آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی ، مهیم شهیکی تاش ، عبدالعزیز ولی نفس

کارآفرینی کشاورزی در منطق روستایی

تالیف

1397

9

آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی ، محمدرضا کاظمی ، شیر مراد مرزبان

کارآفرینی سازمانی ( تعاریف ، نظریه ها و الگو ها )

تالیف

1396

10

آقای دکتر حبیب ا... سالارزهی ، علیرضا تشکریان

بازاریابی رویکرد های نوین

تالیف

1396

11

آقای دکتر نظر دهمرده

اصول تحقیقات بازاریابی

ترجمه

1393

12

آقای دکتر نظر دهمرده

مباحث اقتصاد خرد

تالیف

1393

13

آقای دکتر نظر دهمرده

ارزیابی طرح های اقتصادی

تالیف

1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اسامی افراد واجد شرایط  با رنگ قرمزمشخص شده است .