ایمنی آزمایشگاه ها


ایمنی آزمایشگاه ها

هر محیط آزمایشگاهی مجموعه منحصر به فردی از مخاطرات، از جمله خطرات عمومی شیمیایی، بیولوژیکی، فیزیکی و رادیویی را ایجاد می کند. موارد زیر روشهای ایمنی عمومی آزمایشگاهی برای پرسنل شاغل در آزمایشگاههایی است که در آنها از مواد شیمیایی خطرناک استفاده شده و یا ذخیره شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمایشگاه و ایمنی شیمیایی به راهنمای ایمنی موا شیمیایی آزمایشگاهی مراجعه کنید. اگر به دنبال اطلاعاتی در مورد گازهای سمی هستید، در مورد این مواد اطلاعات را بخوانید.

درک خطرات

 • خطرات مواد شیمیایی که با آنها کار می کنید را بشناسید. قبل از استفاده از ماده شیمیایی که با آن ناآشنا هستید، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) یا سایر منابع مناسب را به دقت مطالعه نمایید.
 • فرض کنید که مواد ناشناخته، سمی هستند، و مخلوط مواد سمی تر از سمی ترین ماده تشکیل دهنده آن است.
 • صرف نظر از سمیت یا آشنایی با مواد، مواجهه با تمام مواد شیمیایی را به حداقل برسانید. سمیت بیشتر مواد شیمیایی آزمایشگاهی کاملاً مشخص نشده است. این یک اقداماحتیاطی خوب است که احتمال مواجهه با این مواد به حداقل برسد. همیشه باید از تماس پوست با مواد شیمیایی جلوگیری کرد. از استنشاق مواد شیمیایی خودداری کنید و هرگز  از "بو کشیدن" برای شناساسیی مواد شیمیایی استفاده نکنید.

واکنش اضطراری

مکان و استفاده صحیح از تجهیزات اضطراری مانند دوش ایمنی، خاموش کننده آتش و هشدار آتش را بدانید.

تجهیزات کنترلی

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را با استفاده مداوم و مناسب از هودهای بخار آزمایشگاهی، جعبه های دستکش یا سایر محفظه های تهویه شده به حداقل برسانید.

تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

 هنگام کار با مواد خطرناک یا خطرات جسمی، لباس زیر بپوشید:

 • تجهیزات حفاظت فردی (PPE) شامل روپوش آزمایشگاهی، عینک ایمنی و دستکش نیتریل یکبار مصرف (حداقل). برخی از خطرات نیاز به PPE اضافی دارند. برای راهنمایی به فایل راهنمای تجهیزات حفاظت فردی (PPE) مراجعه کنید.
 • لباس های بیرونی مناسب، که شامل شلوار بلند (یا معادل آن) است که پاها و مچ پا را پوشانده و کفش های جلو بسته که انگشت پا از آن بیرون نباشد و کاملاً پا را پوشانده باشد.

کار به تنهایی و عملیات بدون نظارت

اگر قصد دارید به تنهایی کار کنید یا یک عملیات بدون مراقبت را انجام می دهید عملیات خود را با استاد راهنما، افسر ایمنی مربوطه و یا نیروهای حراست در میان گذارید.
هنگام کار به تنهایی در آزمایشگاه با دیگران در ساختمان ارتباط برقرار کنید. هنگام ورود و خروج به آنها اطلاع دهید. در هنگام انجام عملیات پرخطر از کار به تنهایی در آزمایشگاه خودداری کنید.
هنگام ترک عملیات بدون نظارت از احتیاط های تهیین شده استفاده کنید:

 • برای برقراری هشدارها و اقدامات احتیاطی مناسب، علائم را به همه همکاران ارسال کنید.
 • تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز احتمالی را پیش بینی کنید.
 • شرایط مهار گازهای رها شده را فراهم کنید

از مصرف مواد شیمیایی خودداری کنید

بایدها:

 •  شتسشوی مرتب دست هابه منظور به حداقل رساندن مواجهه با مواد شیمایی و کاهش خطرات نفوذ از طریق بلع و تماس مستقیم با پوست (جذب سطحی)
 • همیشه دست ها را قبل از غذا، نوشیدن، سیگار کشیدن یا استفاده از مواد آرایشی بشویید.

نبایدها:

 • استفاده کردن از دهان برای مکش پیپت یا سیفون.
 • ذخیره و یا مصرف مواد غذایی یا نوشیدنی و یا مواد آرایشی در آزمایشگاهها (از جمله یخچال و فریزر و اتاقهای سرد) یا در انبارهای مواد شیمیایی.

برچسب گذاری
تمام ظروف شیمیایی را با هویت محتویات داخلی برچسب بزنید. از اختصارات یا کلمات اختصاری استفاده نکنید. اطلاعات هشدار خطر و غلظت شیمیایی را درج کنید.

حمل و نقل
هنگام حمل مواد شیمیایی، چه در داخل و چه در خارج از ساختمان، از نکات ایمنی مناسب (مهار ثانویه) استفاده کنید.
نظافت آزمایشگاه
مناطق کار را تمیز و بدون شلوغی و در هم ریختگی نگه دارید. پس از اتمام یک عملیات یا در پایان روز، مناطق کاری را تمیز کنید.

اتاقهای سرد و گرم (در صورت وجود یا توسعه در آینده)
از آنجا که اکثر اتاق های دمای کنترل شده (یعنی اتاق های سرد یا گرم) فاقد اگزوز مکانیکی هستند (100٪ هوای قابل گردش مجدد)، ذخیره و استفاده از مواد سمی، حلال های قابل اشتعال، اسیدهای خورنده، آسفیراسیون (مانند نیتروژن و دی اکسید کربن) و شعله های باز (به عنوان مثال مشعل های بنزن) کاملاً ممنوع است.