مدیر امور بین الملل


معرفی

پيشرفت علم و تكنولوژي در هر جامعه اي مستلزم كسب دانش هاي جديد ، توسعه و تكميل آن و گسترش مرزهاي دانش در ابعاد مختلف است. شك نيست كه در اين راستا تبادل دانش و تجربيات علمي بين جوامع مختلف امري مهم و حياتي است. نقش مديريت امور بين الملل، بعنوان متولي ارتباطات علمي و بين المللي دانشگاه ، تلاش در جهت فراهم نمودن زمينه هاي مناسب براي روابط بين المللي همه جانبه است .