رویدادها

پنجمین نشست تخصصی منطقه ای از اقدامات اعتماد ساز (Ed-CBM) قلب آسیا – پروسه استانبول در  مارچ 2017 ) اسفندماه 1395 با همکاری وزارت عتف و وزارت امور خارجه توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در تهران برگزار گردید.

 

ششمین نشست تخصصی منطقه ای از اقدامات اعتماد ساز (Ed-CBM) قلب آسیا – پروسه استانبول در 20 آگوست 2018 ( مردادماه 1397) با همکاری وزارت عتف و وزارت امور خارجه توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در تهران برگزار گردید.