کار گروه پاکستان

به موجب ابلاغیه و آئين نامه های همکاری های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 16/229245 مورخ 95/10/15، دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان ریاست کارگروه هماهنگ کننده ملی همکاری علمی با کشور پاکستان برگزیده شد و در تاریخ 96/1/31 توافق نامه ای میان رئیس دانشگاه دانشگاه سیستان و بلوچستان با رئیس بنیاد علم پاکستان مبنی بر با انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با اعضای هیات علمی کشور پاکستان به امضا رسید.

 

/Portals/0/Group/FA-International/Pakistan MOU POC 1395.pdf?ver=NkaeaIJJdnaRqJ_ekJLcnw%3d%3d