دوره دوم

دور دوم پروژه های مشترک ایران و پاکستان با انتخاب 10 پروژه از آبانماه 1398 آغاز و تا آبانماه 1400 ادامه خواهد داشت.

 

 

/Portals/0/Group/FA-International/MSRT_PSF.pdf?ver=jIvqGFXtABzHT6JavkVIhA%3d%3d