مدیر

دکتر محمدرضا قاسمی

دانشکده : مهندسی شهید نیكبخت

گروه : مهندسی عمران

استاد تمام مهندسی عمران

شماره تماس : 31136577 - 054

پست الکترونیکی: mrghasemi@eng.usb.ac.ir

شرح وظایف