مدیر

دکتر احمد ناصری

دانشکده : مدیریت و اقتصاد

گروه : حسابداری

شماره تماس : 31136577 - 054

پست الکترونیکی: nasseri@acc.usb.ac.ir

شرح وظایف