فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور 1399

شروع ثبت نام: آغاز شده است.

پایان مهلت ثبت نام: 10 تیرماه 1399 

 

برنامه ی بورسیه تحصیلی کشور مجارستان برای سالهای 2020-2019

شروع ثبت نام: 19 اذرماه 1397

پایان مهلت ثبت نام: 25 دیماه 1397

برنامه ی زمانبندی بنیاد بورسیه ی مجارستان