اقدامات اعتمادساز آموزشی قلب آسیا – پروسه استانبول (RTG- ECBM)


اقدامات اعتمادساز آموزشی قلب آسیا – پروسه استانبول (RTG- ECBM)

وزارت علوم، تحقیقات وفناوری بعنوان مرجع ملی اقدامات اعتمادساز آموزشی قلب آسیا - پروسه استانبول (E-CBM) با تاکید بر توسعه و ارتقای نظام آموزشی کشور همسایه،

افغانستان اقدام یه اعطای «دبیرخانه‌ی اجرایی اقدامات اعتمادساز آموزشی قلب آسیا» به دانشگاه سیستان و بلوچستان در دیماه 1394 نمود.