همایش های برگزار شده

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی کاربردی

8 الی 9 اسفندماه 1397

https://seminars.usb.ac.ir/iicapsy/fa-ir/default.aspx

دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان

 1 الی 2 اسفندماه 1397

https://seminars.usb.ac.ir/iraf97/fa-ir/default.aspx

همایش بین المللی اقبال و دنیای ما

10 الی 11 آبانماه 1396

https://seminars.usb.ac.ir/iqbal96/fa-ir/default.aspx

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی

29 الی 30 فروردین ماه 1396

https://seminars.usb.ac.ir/biotech/fa-ir/default.aspx

همایش بین المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر

10 الی 11 آبانماه 1396

https://seminars.usb.ac.ir/icmra/fa-ir/default.aspx