رئیس گروه برنامه و بودجه


رئیس گروه برنامه و بودجه

مهین بولاقی

شماره تماس: 05431136275

  شرح وظایف
 
  1. تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی جاری و عمرانی دانشگاه و واحدهای اقماری و پیگیری مستمر جهت دریافت تاییدیه از وزارت علوم.
  2. تهیه و تنظیم لایحه بودجه دانشگاه و واحدهای اقماری، تهیه گزارشات تحلیلی و توجیهی جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور.
  3. تهیه و تنظیم موافقتنامه های دانشگاه و پیگیری مستمر جهت دریافت تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور.
  4. بررسی و پیگیری مستمر جهت تدوین بودجه دانشگاه بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی.
  5. پیگیری جهت دریافت گزارشات مربوط به عملکرد بودجه جاری،عمرانی و اختصاصی و اعتبارات ابلاغی از معاونت پشتیبانی دانشگاه.
  6. پیگیری جهت دریافت گزارشات مربوط به آمار کارکنان، اعضای هیات علمی، بازنشستگان، مامورین به خدمت و . . .
  7. پیگیری جهت دریافت گزارشات مربوط به قراردادهای پژوهشی.