کارکنان روابط عمومی

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره دفتر شماره همراه پست الکترونیک
         
طبیب فلاحتی  کارشناس روابط عمومی 054311323307    
مجید اربابی  کارشناس سمعی وبصری 05431136209    
حلیمه استاد محمودی کارشناس طراحی وگرافیک 05431136209  
اسماعیل رضائی پور کارشناس فنی صدا برداری ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳  
حبیب ا... نارویی کارشناس فنی تصویر برداری ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳  
غلامرضا سندگل کارشناس فنی نور پردازی ۰۵۴۳۱۱۳۶۳۰۳  
مهدی منانی فر واحد دبیرخانه    ۰۵۴۳۱۱۳۲۳۰۷