شرح وظایف دفتر نظارت و ارزیابی

فعاليت هاي دفتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه سيستان و بلوچستان به شرح ذيل مي باشد:

1- نظر خواهي از دانشجويان در مورد كيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي : انجام ارزشيابي از شيوه تدريس اساتيد، يكي از برنامه هاي اساسي دانشگاه به منظور بهبود كيفيت آموزشي مي باشد. ارزشيابي يكي از اقدامهاي اساسي دفتر نظارت و ارزيابي است كه در چارچوب خط مشي هاي دانشگاه و ضوابط مربوطه، هم اكنون در دانشگاه سيستان و بلوچستان در پايان هر نيمسال از طريق سيستم گلستان ( كاملا محرمانه ) انجام مي شود و نتايج آن به عنوان يكي از شاخصاي مهم براي برنامه ريزي هاي آموزشي ( ارتقا، كيفيت تدريس، انتخاب عضو هيأت علمي برتر و  .... ) مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين نظرخواهي از دانشجويان فارغ التحصيل از طريق سيستم گلستان در مورد كيفيت تدريس اساتيد انجام مي شود. 

 2- انتخاب عضو هيأت علمي برتر : در پايان هر نيمسال تحصيلي با توجه به ارزشيابي انجام شده توسط دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التحصيلان ممتاز، تعداد دروس اساتيد در طي يك ترم و حضور و غياب اساتيد بر اساس فرمول مشخصه عضو هيأت علمي آموزشي برتر هر گروه توسط اين دفتر انتخاب مي گردد. 

 3- برگزاري كارگاههاي مهارت تدريس : هدف از برگزاري چنين كارگاههاي اين است كه با آموزش مهارتهاي ويژه تدريس توانايي اساتيد در انتقال اطلاعات و دانش به دانشجو در سه حيطه دانش، بينش و مهارت با سهولت انجام شود تا دانشجويان بتوانند با مفاهيم و اصطلاحات درس به خوبي ارتباط برقرار نموده و آشنا گردند. همچنين تلاش مي شود تا با حفظ و ارتقاي توانايي هاي آموزشي و فنون تدريس اين افراد روند بهبود مستمر و افزايش كيفيت آموزش با جديت ادامه يابد.

-  تكميل بند 1 و 2 ماده 2 آيين نامه ارتقا و تبديل وضعيت : بر اساس ماده 2 آيين نامه كه مربوط به فعاليت هاي آموزشي اساتيد دانشگاهها مي باشد دو بند 1 و 2 اين ماده توسط دفتر نظارت و ارزيابي تكميل مي گردد. 

5- حضور و غياب اساتيد : بر اساس گزارش هاي ماهيانه ارسال شده توسط دانشكده ها غيبت و جبراني اساتيد در سيستم گلستان ثبت مي شود 

6- ارزيابي دروني گروه ههاي آموزشي : ارزيابي درونی فرایندی است که در آن اعضای هیأت علمی گروه قضاوت‌های قابل ملاحظه‌ای را در خصوص عملکرد خود به عمل می‌آورند و تعیین می‌کنند که در تفکرات جاری برای کیفیت در چه جایگاهی قرار دارند و در نهایت از نتایج حاصله به عنوان دا‌ده‌هائی برای برنامه‌ریزی در جهت بهبود فعالیت‌های آینده استفاده می‌نمایند.