اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی

تركيب کارگروه تخصصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۳-هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع دو نفر از اعضاي

۴- رئيس بزرگترين واحد /مركز دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در استان

۵- يك نفر از اعضاي هيأت علمي از دانشگاه آزاد اسلامي به انتخاب هيأت نظارت و ارزيابي استاندكتر فرهاد شهرکی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر سلطانعلی میر

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان


دكتر علیرضا رضوانی

عضو هيأت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان


دكتر رجبعلی برزویی

رئیس مؤسسه غیر دولتی/ غیرانتفاعی هاتف زاهدان


دكتر رحمت اله لشكري پور

رئيس مؤسسه غيردولتي/غيرانتفاعي پرتو


دكتر عليرضا رضوانی

دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دکتر حبیب نادری

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان