اعضای کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی

تركيب كارگروه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استناد ماده ۳ دستورالعمل تشكيل كار گروه ها:

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- يك نفر از اعضاي هيأت نظارت و ارزيابي به انتخاب رئيس هيأت استاني

۳- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منتخب

۴- يك نفر از اعضاي هيأت علمي هر يك از دانشگاه هاي دولتي مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوطه با حكم رئيس هيأت استاني.

 دكتر فرهاد شهرکی

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر عليرضا رضوانی

دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دكتر ابراهیم نوری

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دكتر مجید علیپور اسکندانی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زابل