زیر نظام ها

       زیر نظام های فعال در استان

  زیرنظام

تعداد

دانشگاه دولتی

5

دانشگاه پیام نور

10

دانشگاه آزاد اسلامی

10

موسسات غیرانتفاعی/ غیردولتی

5

دانشگاه فرهنگیان

6

دانشکده علوم قرآنی

2

دانشکده فنی و حرفه ای

4

مراکز جامع علمی کاربردی

12

جمع کل

54