دکتر علیرضا احمدی لداری

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر درمحمد کردی تمندانی

معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر علیرضا رضوانی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


محمدنبی شهیکی تاش

رئیس پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان


دکتر رحمت الله لشکری پور

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان