دکتر علیرضا رضوانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان


دکتر درمحمد کردی تمندانی

معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر مهدی اژدری مقدم

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر جعفر صادقی

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان


عباس میر

نماینده آموزشکده فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان