اعضای کارگروه تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی

تركيب كارگروه دانشگاه جامع علمي كاربردي و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي اجرايي :

۱- دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

۲- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه هاي منتخب

۳- سه نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي دولتي و مستقر در استان به پيشنهاد رئيس دانشگاه مربوط و تأييد معاونت آموزشي وزارت متبوع

۴- رئيس واحد استاني دانشگاه جامع علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۵- رئيس بزرگترين مركز علمي كاربردي يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي در استان

۶- يك نفر مدرس از دانشگاه هاي جامع علمي كاربردي به پيشنهاد و رئيس مركز دانشگاه جامع استان به هيأت استاني

 دكتر درمحمد كردي تمنداني

معاون پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان


دكتر سیدمسعود برکاتی

عضو هيأت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان


دكتر حبیب اله سالارزهی

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد سيستان و بلوچستان


دكتر مهدی زیودار

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


دکتر مهیم شیهکی تاش

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان


برزو یعقوبی

رئیس مرکز جامع علمی- کاربردی زاهدان1


دکتر علیرضا رضوانی دبير هيأت نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری سیستان و بلوچستان