معرفی هیأت نظارت و ارزیابی استانی

نظارت و ارزيابي در جوامع پيشرفته بسترساز کارايي و اثربخشی نظام مطبوع خود هستند و همواره از جايگاه با اهميت و درخور توجهی برخوردارند. اهميت اين امر در آموزش عالی دو چندان است زيرا نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پيشرو و تعيين کننده خط مشی قادر است زمينه توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و ساير حوزه ها را تحت تاثير قرار دهد و به همين منظور آگاهی از ميزان تحقق اهداف آموزش عالی و اطلاع از نارسائی ها و نقاط قوت (وضعيت موجود) از ابزارهای لازم و اساسی است که ميتواند تصميم گيران، سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش عالی را در جهت بهبود روشها و نيل به اهداف و افزايش بازدهی ياری نمايد. 

ارزيابي آيينه تمام نماي آموزش عالي مي باشد که نقاط قوت و ضعف را مشخص مي کند و دانشگاهها و موسسات  بر اساس آن مي توانند نقايص را برطرف کرده و به اهداف خود نزديک شوند. هدف از نظارت و ارزيابي دانشگاهها حفظ و ارتقاي کيفيت آموزش مي باشد.

در همين راستا و در اجرای ماده 4 آيين نامه تشکيل و نحوه فعاليت شورای نظارت و ارزيابی آموزش عالی مصوب ارديبهشت 1386 و به منظور عمل به تکاليف قانونی اعمال نظارت ذکر شده در ماده 2 قانون اهداف وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مصوب سال 83 ، مبنی بر نظارت بر فعاليت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی کشور (اعم از دولتی و غير دولتی) و ارزيابی مستمر فعاليت آنها هياتهای نظارت استانی تشکيل و در استان سيستان و بلوچستان، دانشگاه سيستان و بلوچستان بعنوان دانشگاه منتخب عهده دار اين امر گرديده است.

اهداف هيأتهاي استاني                                                                                             

- اجراي مصوبات شواري نظارت وارزيابي آموزش عالي

- كمك به انجام نظارت وارزيابي كليه مؤسسات آموزش عالي استان

- ايجاد هماهنگي وارتباط با مؤسسات آموزش عالي استان وجمع آوري اطلاعات وآمار مورد نياز

- ارائه گزارشهاي مستمر وتحليلي از ميزان موفقيت و عملكرد مؤسسه هاي آموزش عالي استان

- ارسال پيشنهادها وراهكارهاي لازم به(دفترنظارت)درخصوص نظارت وارزيابي مؤسسات

- ترويج فرهنگ ارزشيابي در استان .

 وظايف هياتهای استانی

هيأت استاني موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه براي تحقيق اهداف در نظر گرفته شده اقدامات اجرايي و تكميلي خود را به شرح ذيل برنامه ريزي و عملياتي نمايد:

- تدوين برنامه هاي نظارت و ارزيابي از مؤسسات استان شامل تهيه جدول زمانبندي بازديد هاي ادواري ساليانه از مؤسسه ها و ارسال آن به دبير خانه « شوراي نظارت ».

- انجام امور محوله از سوي دبيرخانه « شوراي نظارت ».

- دريافت شكايات واصله در رابطه با مؤسسه و رسيدگي به آنها واعلام نتيجه .

- تشكيل منظم جلسات هيأت استاني حداقل ماهي يك بار.

- برگزاري كارگاهها و همايش هاي مرتبط با نظارت وارزيابي

- تهيه گزارش نهايي بازديدهاي انجام شده

-  تعيين و انتخاب گروه بازديد كننده

- ارائه گزارش عملكرد هيأ ت استاني در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه  شوراي نظارت

- تشويق و تأكيد لازم بر انجام ارزيابي دروني گروههاي آموزشي مؤسسات ..

دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابی استانی

محل استقرار دبيرخانه در دانشگاه منتخب (سازمان مركزي - حوزه معاونت آموزشی دانشگاه سيستان و بلوچستان ) مي باشد و تشكيلات دبيرخانه هيأت مستقيماً زير نظر رياست محترم آن دانشگاه فعاليت مي نمايد. دبير هيأت ، رئيس دبيرخانه مي باشد.