معرفی دفتر نظارت و ارزیابی

همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، به منظور كمك به اجراي مصوبات و گسترش ارتباط مطلوب بيت دانشگاهها و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در هريك از دانشگاههاي كشور، دفتري به نام دفتر نظارت و سنجش زير نظر معاونت آموزشي تشكيل گرديد.

در سال 1371 اين دفتر به مديريت نظارت و ارزيابي آموزشي تغيير نام يافت و در سال 1386 مقرر گرديد تا در هر دانشگاه، دفاتر نظارت و ارزيابي وظايف خود را مستقيما زير نظر رؤساي دانشگاهها انجام دهند. اين دفتر به منظور تحقق اهداف شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه و وزارت متبوع ايجاد گرديد.

به استناد آيين نامه نظام نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ95/9/02 عنوان دفاتر نظارت و ارزيابي به دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت تغيير يافت.