سفرهای خارجی


سفرهای خارجی


کارکنان و اعضای هیات علمی


کارکنان و اعضای محترم هیات علمی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند بایستی 10 روز قبل از اقدام به سفرهای شخصی خارج از کشور (مأموریتی، زیارتی، سایحتی،مامور به تحصیل و فرصت مطالعاتی)با مراجعه به مدیریت حراست  جهت تکمیل فرم های مربوطه به صورت حضوری اقدام فرمایند.

 

 

دانشجویان


دانشجویان گرامی در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند (شرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی) می بایست با مراجعه به مدیریت حراست نسبت به تکمیل فرم های مربوطه به صورت حضوری اقدام نمایند.