هیات ممیزه دانشگاه


هیأت ممیزه

اعضای هيأت مميزه (حقوقی و حقيقی) به شرح جدول زير است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

رشته تحصیلی

شماره حکم

تاریخ حکم

۱

دکتر غلامرضا رضایی

دانشیار

ریاضی محض گرایش هندسه

رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه

۲

دکتر عبدالرضا صميمی

استاد

مهندسی شیمی

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و 

دبیر هیات ممیزه

۳

دکتر درمحمد کردی تمندانی

دانشیار

ژنتیک

معاون پژوهشی و فناوری
دانشگاه

۴

دکتر احمد اکبری

استاد

اقتصاد کشاورزی

۱۵/۲۵۴۴۷۰

۹۵/۱۱/۱۲

۵

دکتر علی اکبر صبوری

استاد

شیمی-دانشگاه تهران

۱۵/۲۵۴۴۶۸

۹۵/۱۱/۱۲

۶

دکتر مصطفی بهزادفر

استاد

طراحی شهری - دانشگاه علم و صنعت

۱۵/۲۵۴۴۶۹

۹۵/۱۱/۱۲

۷

دکتر پرویز رضوانی مقدم

استاد

زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵/۲۵۴۴۶۳

۹۵/۱۱/۱۲

۸

دکتر حمیدرضا پوررضا

استاد

مهندسی کامپیوتر - دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵/۲۶۱۸۴۴

۹۵/۱۱/۱۹

۹

دکتر امین بهزادمهر

استاد

مهندسی مکانیک

۱۵/۲۵۴۴۷۱

۹۵/۱۱/۱۲

۱۰

دکتر رهبر رحیمی

استاد

مهندسی شیمی

۱۵/۲۵۴۴۷۳

۹۵/۱۱/۱۲

۱۱

دکتر فرهاد شهرکی

استاد

مهندسی شیمی

۱۵/۲۵۴۴۷۸

۹۵/۱۱/۱۲

۱۲

دکتر علی ابراهیمی

استاد

شیمی فیزیک

۱۵/۲۵۴۴۷۹

۹۵/۱۱/۱۲

۱۳

دکتر نورمحمد یعقوبی

استاد

مدیریت دولتی

۱۵/۲۵۴۴۷۵

۹۵/۱۱/۱۲

۱۴

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

استاد

زبان و ادبیات فارسی

۱۵/۲۵۴۴۷۷

۹۵/۱۱/۱۲

۱۵

دکتر حسین نگارش

استاد

جغرافیای طبیعی

۱۵/۲۵۴۴۷۴

۹۵/۱۱/۱۲

۱۶

دکتر حسن میش مست نهی

استاد

ریاضی کاربردی

۱۵/۲۵۴۴۶۷

۹۵/۱۱/۱۲

۱۷

دکتر محمد علی منصوری بیرجندی

دانشیار

مهندسی برق - الکترونیک

۱۵/۲۵۴۴۶۶

۹۵/۱۱/۱۲

۱۸

دکتر عبدالوهاب پورقاز

دانشیار

آموزش و پرورش

۱۵/۲۵۴۴۶۵

۹۵/۱۱/۱۲

۱۹

دکتر امیرحمزه سالارزائی

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۵/۲۵۴۴۶۴

۹۵/۱۱/۱۲

 

هیأت مميزه ی دانشگاه سيستان وبلوچستان دارای ۶ كميسيون تخصصی به شرح ذيل می باشد:
۱-کميسيون تخصصی علوم انسانی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
۲-کميسيون تخصصی  علوم اجتماعی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
۳-کميسيون تخصصی علوم پايه هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
۴-کميسيون تخصصی فنی و مهندسی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
۵-کميسيون تخصصی  کشاورزی و منابع طبیعی هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان
۶-کميسيون تخصصی  هنر هيأت مميزه دانشگاه سيستان و بلوچستان


رئیس دبیرخانه : جناب آقای دکتر علی اکبر میرزایی
کارشناس دبیرخانه : آقای محسن برقی شهری - سرکار خانم شازدا رحمانی