مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومي دانشگاه سيستان و بلوچستان

دکتر مرتضی نیکوفر 

 
 

تلفن:  ۳۱۱۳۶۳۰۳- ۰۵۴
پست الکترونیک:

nikoofar@ped.usb.ac.ir