مدیر روابط عمومی

سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه سيستان و بلوچستان

دکتر سید فرید خلیفه لو 

 
 

تلفن:  ۳۱۱۳۶۳۰۳- ۰۵۴
پست الکترونیک:

public_relations@hamoon.usb.ac.ir