مدیر برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی


عبدالعلی كشته گر
مدیریت
عبدالعلی كشته گر
alikeshtegar@mgmt.usb.ac.ir
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشیار
1387 1400

شرح وظایف

  1. تهیه دستورالعمل‌ها و فرم‌های پیش‌بینی بودجه سالیانه دانشگاه ، واحدهای اقماری و پیگیری دریافت آن‌ها.
  2. بررسی و بازنگری در روش تدوین بودجه دانشگاه با تأکید بر رویکرد عملیاتی منطبق با برنامه راهبردی دانشگاه و اسناد بالا دستی.
  3. تنظیم موافقت‌نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان.
  4. پیگیری و دریافت گزارشات دوره‌ای مستمر عملکرد بودجه از معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت مالی.
  5. تهیه گزارشات تحلیلی دوره‌ای و سالانه شامل بودجه، تخصیص و عملکرد برای مراجع تصمیم‌گیری و سیاست گذاری مسئولین دانشگاه.