هیأت اجرایی جذب

معرفی

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1386 با تغيير شيوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور، با تصويب آيين‌نامه‌اي ساختار جديدي را براي جذب اعضای هیأت علمي تعريف و تعيين کرد. هدف شورا از اين اقدام ضمن بهره‌گيري از توان تحصيل کردگان فرهيخته، کارآمد، مومن و انقلابي و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ايجاد وحدت رويه در شيوه جذب اعضای هیأت علمي و کاهش ديوان سالاري است.

در ساختار جديد، سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده‌است. در رأس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأتي به نام هيأت عالي جذب اعضاي هیأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی کشور تشکيل داده ‌است که مستقيما زير نظر اين شورا فعاليت كرده و در دبيرخانه آن مستقر مي‌باشد. زير مجموعه اين هیأت دو هیأت ديگر در دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با عنوان هیأت مرکزي جذب اعضاي هیأت علمي وجود دارد که وظيفه نظارت و هماهنگي در جذب و تبدیل وضعیت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي را برعهده دارند. هیأت‌هاي اجرايي جذب اعضای هيأت علمي هم كه زير مجموعه هيأت مركزي مي‌باشند در هر مجموعه دانشگاهي و مؤسسه تحقيقاتي عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضيان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هيأت علمي مي‌باشند.

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه

 1- رئیس دانشگاه (رئیس هیأت) - جناب آقای دکتر غلامرضا رضایی

2- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- دبیر هیأت اجرایی جذب - جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر

3- پنج تا هفت عضو هیأت علمی دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه و انتخاب هیأت عالی جذب

دبیر هیأت از میان اعضای هیأت علمی هیات اجرایی انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

کارشناسان:

جناب آقای اسماعیل کیخوایی - کارشناس هیات اجرایی جذب

سرکار خانم مونا ستارزاده جاوید - کارشناس هیات اجرایی جذب

وظایف هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

1- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی

2- انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3- تصمیم گیری در خصوص نحوه چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آئین نامه ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

5- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی 

6- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب  

 کارگروهها علمی و عمومی دانشگاه:

هیأت اجرایی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروههای بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

الف: کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب ( استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و ... ) همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.

ب: کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب ( حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و ... ) و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آدرس پست الکترونيکيjazb@usb.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
آدرس : زاهدان، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان، هيات اجرايي جذب - صندوق پستي : ۹۸۷-۹۸۱۳۵